УкраїнськаРусскийEnglish
Saturday, 08 August 2020
Меню
Розмір тексту
АвторизаціяПогода

Наша кнопка

Наша кнопка:

kaf_button

RSS
No Feed URL specified.
Системи САЕ CAD
Дисципліни
There are no translations available.

Системи САЕ CAD

Викладач: _____к.т.н., асистент_Котляр Світлана Сергіївна____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Системи САЕ CAD

Форма навчання _денна_

Напрям підготовки__6.051003 Приладобудування_

Кількість кредитів  ECTS – _2,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

Програма професійного спрямування __Інформаційні технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __8_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____36_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _2_

самостійної роботи студента – _2,16666666666667__

Самостійна робота39__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни «Системи CAE/CAD» є формування у студентів здатностей:

-          орієнтуватися в структурі програми Catia;

-          створювати ескізи деталей приладів;

-          будувати 3D-моделей деталей приладів;

-          виконувати операції над 3D-моделями деталей;

-          організовувати процес проектування деталей приладів таким чином, щоб він якнайкраще відповідав технічному завданню на проектування моделі деталі.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: структури програми Catia; основних елементів для створення 3D-моделей;

уміння: створювати ескізи деталей приладів; на основі ескізів будувати 3D-моделі деталей; виконувати операції над 3D-моделями деталей;

досвід: самостійно обирати відповідний базовий примітив; чітко представляти, які взаємини між батьківськими і дочірніми елементами повинні існувати, а також які розміри і порядок примітивів якнайкраще відповідають технічному завданню на проектування моделі деталі приладу.

Рекомендована література

  1. Басов К. А. ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование – М: ДМК Пресс, 2006. – 240 с.
  2. Басов К. А. CATIA V5. Геометрическое моделирование – СПб: Питер, 2008. – 272 с.
  3. Документація «CATIA V5 R18 User Guide».
  1. Форум Catia V5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.plm-forum.ru/forum/viewforum.php?f=10

 

 


 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Если ученый не может объяснить, чем он занимается, уборщице, моющей пол в его лаборатории, значит, он сам не понимает, чем он занимается. (Эрнест Резерфорд)

Пошук
Статистика
Members : 3705
Content : 237
Content View Hits : 900494
Останні статті