УкраїнськаРусскийEnglish
Tuesday, 15 October 2019
Меню
Розмір тексту
Авторизація



Погода

Наша кнопка

Наша кнопка:

kaf_button

Нові інформаційні технології
Дисципліни
There are no translations available.

Нові інформаційні технології

Викладач: _____д.т.н., професор_Коробко Іван Васильович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Нові інформаційні технології

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _4,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійно  та практичної підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРеферат

Семестр __1_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _4,5__

Самостійна робота81__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-досконально володіння основами комп’ютерна-інтегрованих технологій при проектуванні, конструюванні та застосуванні приладів і систем вимірювання витрати паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та води;

- застосування сучасних інструментів комп’ютерного інжинірингу у приладобудуванні;

- аналізу поставленої проблеми з урахуванням наявних комп’ютерних технологій розв’язання задач;

- визначення коректного методу вимірювання витрати для конкретної задачі;

-підготовка фахівців (конструкторів, метрологів, дослідників, науковців), які б досконально володіли основами інформаційних технологій при проектуванні, конструюванні і експлуатації приладів та систем вимірювання механічних величин;

- проведення процедури комп’ютерного дослідження згідно з алгоритмом;

- оцінювати метрологічні характеристики приладів та ефективності вимірювання;

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

-          основних вимог до приладів реєстрації витрати та кількості ПЕР та води;

-          методів та засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати рідин, газів та електричної енергії;

-          методів конструювання приладів та систем обліку енергетичних ресурсів та води;

-          основних принципів роботи та будову вузлів, механізмів і перетворювачів лічильників води, палива, тепла та газу;

-          методів метрологічної атестації та випробувань приладів і систем вимірювання витрати та кількості ПЕР та води;

-          інформаційних технологій в приладобудуванні;

-          сучасних досягнень у галузі інформаційних технологій;

-          шляхів розвитку приладобудування у поєднанні з новими інформаційними технологіями

уміння: володіти методиками проектування та конструювання приладів та систем вимірювання витрати і кількості ПЕР та води; розробляти структуру систем комерційного і технічного обліку ПЕР та води; оброблення результатів виміру і визначення їх достовірності; володіти інструментами інформаційних технологій при проектуванні вимірювальних приладів та систем; алгоритмізацією підходів до вирішення типових задач проектування, технологіями обробки і аналізу результатів вимірювань та передачі їх на відстань.

досвід: слід пов’язувати зазначені знання і уміння в рамках системного підходу до комплексного забезпечення високого науково-технічного рівня розробки приладів. Системний підхід передбачає прийняття оптимальних рішень, зокрема, конструктивних і схемних, використовуючи сучасні інструменти комп’ютерного інжинірингу.

Основна література

 1. Гришанова І.А., Коробко І.В. Системи CAD/СAE ANSYS FLUENT. Навч.посібник.-К.:ДІЯ ЛТД.2012.-208 с.
 2. Хазанов Б. И. Інтерфейси вимірювальних систем. -  М.: Енергія, 1979.
 3. Цапенко М. П. Вимірювальні інформаційні системи: Структури й алгоритми, системотехнічне проектування. -  М.: Энергоатомиздат,1985
 4. Клір. Дж. Системология. - М.: Радіо й связь, 1990.
 5. Данилевський Ю. Г., Пєтухов И. А., Шибанов В. С. Інформаційна технологія в промисловості. — Л-д: Машинобудування, 1988.
 6. Темників Ф. Е., Афонин Б. А., Дмитрієв В. И. Теоретичні основи інформаційної техніки. — М.: Енергія, 1979.
 7. Рудзит Л.А. Основы метрологии, точность и надёжность в приборостроении. М.: "Машиностроение", 1991.
 8. Основы САПР(CAD/CAM/CAE). – СПб.:Питер, 2004. -560 с.
 9. Каpатигін С. Бази даних: найпростіші  засоби  опрацювання  інформації; системи управління базами даних, М., ABF, 2005. – 330с.

10.  Багриновський К.А. Нові інформаційні технології, М., ЭКО, 2006. – 441с.

 1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгорит­мы: построение и анализ. - М.:МЦНМО, 2001. -960 с
 2. Зайченко Ю.П. Исследование операций.-3-е
  изд. испр. и доп.-К.: Вища школа, 1988. -120 с

13.   Пpагеp Э., Шимек Б., Дмитpиев В.П. Цифровая техника в связи / Под pед. В.В.Маpкова. - М.: Pадио и связь; Пpага, SNTL,1981. - 280 с., ил.

14.  Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За ред. О. І. Пушкаря. — К.: Академія, 2001. — 646 с.

15.  Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

16.  Сокольницев Р. И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления. — М.: Наука, 1979. — 464 с.

17.  Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с.

18.   Е.И. Яблочников, Д.Д. Куликов, В.И. Молочник. Моделирование приборов, систем и производственных процессов / Учебное пособие – СПб: СПбГУИТМО, 2008. – 156 с.

19.  Макарова Н. В., Матвєєва Л. А., Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”, М.: «Фінанси та статистика», 1997 р.

20.  Багриновський К.А., Хрусталєв Е.Ю. «Нові информаційні технології», М.: “ЭКО”, 1996 р.

21.  Крилов І. В. «Інформаційні технології: теорія і практика», М.: «Центр», 1996 р.

22.  Малиновський Б.М. “Історія обчислювальної техніки”, К.: “Лотус”, 1995 р.

23.  Кондрашова С.С. Учбовий посібник “Інформаційні технології в управлінні”, К.: МАУП. 1998 р.

24.  Хазанов Б. И. Інтерфейси вимірювальних систем. -  М.: Енергія, 1979.

25.  Цапенко М. П. Вимірювальні інформаційні системи: Структури й алгоритми, системотехнічне проектування. -  М.: Энергоатомиздат,1985

26.  Клір. Дж. Системология. - М.: Радіо й связь, 1990.

27.  Данилевський Ю. Г., Пєтухов И. А., Шибанов В. С. Інформаційна технологія в промисловості. — Л-д: Машинобудування, 1988.

28.  Темників Ф. Е., Афонин Б. А., Дмитрієв В. И. Теоретичні основи інформаційної техніки. — М.: Енергія, 1979.

29.  Рудзит Л.А. Основы метрологии, точность и надёжность в приборостроении. М.: "Машиностроение", 1991.

 1. Зайченко Ю.П. Исследование операций.-3-е
  изд. испр. и доп.-К.: Вища школа, 1988. -120 с

31.   Пpагеp Э., Шимек Б., Дмитpиев В.П. Цифровая техника в связи / Под pед. В.В.Маpкова. - М.: Pадио и связь; Пpага, SNTL,1981. - 280 с., ил.

32.  Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За ред. О. І. Пушкаря. — К.: Академія, 2001. — 646 с.

33.  Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

34.  Сокольницев Р. И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления. — М.: Наука, 1979. — 464 с.

35.  Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с.

36.   Е.И. Яблочников, Д.Д. Куликов, В.И. Молочник. Моделирование приборов, систем и производственных процессов / Учебное пособие – СПб: СПбГУИТМО, 2008. – 156 с.

37.  Макарова Н. В., Матвєєва Л. А., Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”, М.: «Фінанси та статистика», 1997 р.

38.  Багриновський К.А., Хрусталєв Е.Ю. «Нові информаційні технології», М.: “ЭКО”, 1996 р.

39.  Крилов І. В. «Інформаційні технології: теорія і практика», М.: «Центр», 1996 р.

40.  Бобровников Г.Н.,Камышев Л.А. Теория и расчет турбинных расходомеров.- М.: Из-во стандартов,1978.-128 с.

41.  Бошняк Л.Л.Измерения при теплотехнических исследованиях. - Л.: Машиностроение,1974. – 448 с.

42.  Киясбейли А.Ш., Лифшиц А.М. Счетчики и расходомеры жидкости с овальными шестернями.-М.:Машиностроение,1983. – 144 с.

43.  Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. – М.:Машиностроение.,1989. - 701с.

44.  Монахов В.И. Измерение расхода и количества жидкости и пара.   –Л.:Государственное энергетическое издательство, 1962. - 128с.

45.  Павловский А.Н. Измерение расхода и количества жидкостей,газа и пара.–М.:Из-во стандартов, 1967. – 416 с.

46.  Таратута Р.Н., Арутюнов Л.А., Цабкевич Э.Р. Лопастные счетчики. - М.: Машинострение, 1974. - 144с.

47.  Тупиченков А.А., Абдурашитов С.А., Мануков Э.С. Счетчики жидкости. –М.: Издательство стандартов, 1980. – 152 с.

48.  Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии.(Методы и приборы) / Под ред. В.С.Кахановича.-М.:Энергия,1980. – 232 с.

49.   Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник. Кн.1,-СПб.:Политехника, 2002. - 409с.

50.  Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник. Кн.2,-СПб.:Политехника, 2004. - 412с.

51.  Патрашев А.Н.,  Кивако Л.А., Гожий С.И. Прикладная гидромеханика.- М.: Воениздат, 1970.- 688с.

52.  Повх И.Л. Техническая гидромеханика. -Л.: Машиностроение, 1976.- 504с.

53.  Чугаев Р.Р. Гидравлика.-Л.: Энергоиздат, 1982.- 672с.

54.  Рабинович Е.З. Гидравлика..- М.: Госиздатфизмат, 1961.- 408с.

55.  Алієв Т. М., Тер-Хачатуров А.А. Вимірювальна техніка: Навчальний посібник для техн. вузів. -  М.: Высш. шк.,1991.

56.  Кузьмичев Д. А.,  Радкевич И. А., Смирнов А. Д. Автоматизація експериментальних досліджень. -  М.: Наука, 1983.

57.  Хазанов Б. И. Інтерфейси вимірювальних систем. -  М.: Енергія, 1979.

58.  Цапенко М. П. Вимірювальні інформаційні системи: Структури й алгоритми, системотехнічне проектування. -  М.: Энергоатомиздат,1985

59.  Клір. Дж. Системология. - М.: Радіо й связь, 1990.

60.  Данилевський Ю. Г., Пєтухов И. А., Шибанов В. С. Інформаційна технологія в промисловості. — Л-д: Машинобудування, 1988.

61.  Темників Ф. Е., Афонин Б. А., Дмитрієв В. И. Теоретичні основи інформаційної техніки. — М.: Енергія, 1979.

62.  Рудзит Л.А. Основы метрологии, точность и надёжность в приборостроении. М.: "Машиностроение", 1991.

63.  Основы САПР(CAD/CAM/CAE). – СПб.:Питер, 2004. -560 с.

64.  Каpатигін С. Бази даних: найпростіші  засоби  опрацювання  інформації; системи управління базами даних, М., ABF, 2005. – 330с.

65.  Багриновський К.А. Нові інформаційні технології, М., ЭКО, 2006. – 441с.

 1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгорит­мы: построение и анализ. - М.:МЦНМО, 2001. -960 с
 2. Зайченко Ю.П. Исследование операций.-3-е
  изд. испр. и доп.-К.: Вища школа, 1988. -120 с

68.   Пpагеp Э., Шимек Б., Дмитpиев В.П. Цифровая техника в связи / Под pед. В.В.Маpкова. - М.: Pадио и связь; Пpага, SNTL,1981. - 280 с., ил.

69.  Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За ред. О. І. Пушкаря. — К.: Академія, 2001. — 646 с.

70.  Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

71.  Сокольницев Р. И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления. — М.: Наука, 1979. — 464 с.

72.  Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с.

73.   Е.И. Яблочников, Д.Д. Куликов, В.И. Молочник. Моделирование приборов, систем и производственных процессов / Учебное пособие – СПб: СПбГУИТМО, 2008. – 156 с.

74.  Макарова Н. В., Матвєєва Л. А., Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”, М.: «Фінанси та статистика», 1997 р.

75.  Багриновський К.А., Хрусталєв Е.Ю. «Нові информаційні технології», М.: “ЭКО”, 1996 р.

76.  Крилов І. В. «Інформаційні технології: теорія і практика», М.: «Центр», 1996 р.

77.  Малиновський Б.М. “Історія обчислювальної техніки”, К.: “Лотус”, 1995 р.

78.  Кондрашова С.С. Учбовий посібник “Інформаційні технології в управлінні”, К.: МАУП. 1998 р

Додаткова література

79.  Гольцман В.А. Приборы контроля и средства автоматизации тепловых процессов: Уч.пос.-М.:Высш.школа,1980. – 255 с.

80.  Загавура Ф.Я., Безвесільна О.М. Витратометрія–К.:Либідь,1996. – 184 с.

81.  Измерения в промышленности: Справ.изд. в 3-х кн. Пер. с нем. / Под ред. Профоса. -  М.:Металургия,1990.

82.  Каханович В.С. Измерение расхода вещества и тепла при переменных параметрах. - М.: Энергия,1970. – 168 с.

83.  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процесов. - М.: Энергия,1976. – 120 с.

84.  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения: Уч.пособие для техникумов.–М.:Энергия,1979. – 424 с.

85.  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: Уч. для вузов.– М.: Энергия,1978. - 704с.

86.  Комплексна Державна програма енергозбереження України. - К.,1996.

87.  Технология системного моделирования Под общей ред. Ємельянова  и др. - М.: Машиностроение, Берлин Техник, 1988.

88.  Бериев И.Г. Принципи структурного і алгоритмічного проекту­вання бортових автоматизованих систем: Учеб. пособие. - М.: МАИ, 1989.

89.   Информационные технологии в испытаниях сложных объектов/Под ред. В.М. Египко. - Киев: Наукова думка, 1990.

Ачасова СМ. Вычисление на нейронных сетях. - Программирование, № 7. Тематический выпуск "Параллельное программирование".- М.: Наука, 1991

 
Годинник
Цитата
И что ты скажешь, физика? Охлаждение отношений между людьми, как следствие трения между ними. (Станислав Ежи Лец)

Пошук
Статистика
Members : 2455
Content : 237
Content View Hits : 570719
Останні статті