УкраїнськаРусскийEnglish
08.08.2020
Моделювання інформаційно-вимірювальних систем
Дисципліни
Текст по умолчанию

Моделювання інформаційно-вимірювальних систем

Викладач: _____д.т.н., професор_Гераїмчук Михайло Демьянович____

Проф.., д.т.н. Гераїмчук М.Д.                        

 

5. Моделювання  інформаційно вимірювальних систем

5. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

Галузь знань

15 Автоматизація та приладобудування (шифр і назва)

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

Моделювання  інформаційно вимірювальних систем”

Форма навчання

денна

 

Напрям підготовки

15 Автоматизація та приладобудування______

(шифр і назва)

Кількість
кредитів ECTS

4

Статус кредитного модуля

нормативний

 

Спеціальності

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка___

(шифр і назва)

Кількість
розділів  3

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

________________________

Фундаментальної підготовки

 

 

 

Спеціалізації:

інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки

(назва)

Індивідуальне завдання

---ДКР

Рік підготовки 1

Семестр 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр

Загальна кількість годин

120 год.

Лекції

18 год.

Практичні (семінарські)

18 год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) 18год.

Тижневих годин:

аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

66год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

10год.

Вид та форма семестрового контролю

залік

 

 

prof. Geraimchuk M.D

5.Modeling of information measuring systems

5.  Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Branch of knowledge 15 Automation and instrumentation

Subjects,

to which belongs a credit module

Modeling of information measuring systems

Form of study

daytime

Direction of training 15  Automation and instrumentation

 

ECTS credits  -4

The status of the credit module

normative

152 Metrology and Information and Measurement Technology

Number

sections 3

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

Specializations: Information Technologies and Precision Mechanics Measuring Systems

Individual task

Home control work

Year of training 1

Semester 1

 

 

Education level

master's degree

Total hours

120years

 

Lectures

18 years

Practical (Seminar) 18

Laboratory (computer workshop) 18 hours.

Weekly hours:

classroom - _3___

CPC - _2___

Independent work

66 hours

including for the execution of an individual task

10 years

Type and form of semester control

test

 

 

 

 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
«Почему?» – можно назвать матерью всех наук. (Артур Шопенгауэр)

Поиск
Статистика
Пользователи : 3705
Статьи : 237
Просмотры материалов : 900609
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь