УкраїнськаРусскийEnglish
Субота, 18 січня 2020
Меню
Розмір тексту
АвторизаціяПогода

Наша кнопка

Наша кнопка:

kaf_button

Аспірантура

Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії

Вступ до аспірантури у 2018 році

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються для вступу до аспірантури

відділ аспірантури та докторантури: aspirantura.kpi.ua

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura@kpi.ua

 
Організація підготовки докторів філософії

Для реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» відділ аспірантури та докторантури повідомляє про необхідні заходи та терміни їх виконання з організації підготовки докторів філософії та докторів наук, а саме:

ЩОДО ДОКТОРАНТУРИ

  1. Прийом документів до докторантури планується з 02.04.2019 р. по 16.04. 2019 р.
  1. З 17.04 2019 р. по 18.05.2019 р. вступник подаєкафедрі розгорнуту пропозицію, в якійміститься план дослідницької роботита/або інформація про обсяг науковоїроботи, необхідної для підготовкирезультатів проведених досліджень дозахисту. Протягом місяця з днянадходження документів від усіхвступників, науково-організаційнакомісія вченої ради університетузаслуховує їх наукові доповіді іголосуванням визначає рейтинговуможливість зарахування кожноговступника до докторантури та подаєвисновки на розгляд Вченої ради.
  2. Перелік спеціальностей подокторантурі та перелік необхіднихдокументів для вступу до докторантурирозміщений на сайті відділу.
    ПО АСПІРАНТУРІ:

Терміни подання документів до аспірантури

1. У зв’язку з вимогою звітувати про виконання державного замовлення до МОН України до 15 вересня планується:

- Оголосити прийом документів до аспірантури З 27 серпня по 31 серпня 2018 року;

- Вступні випробування до аспірантури провести з 03 вересня по 12 вересня 2018 року, в такій послідовності:

- 03 вересня – додаткове фахове випробування_ (у формі співбесіди,оцінка: рекомендований до вступу/ не рекомендований до вступу);

- з 03 по 07 вересня 2018 р. –  вступний іспит з іноземної мови;

- 10, 11 або 12 вересня 2018 р. –  вступний іспит із спеціальності.

Щодо процедури організації прийому до аспірантури у 2018 році:

1. ПОВІДОМЛЯЄМО ПОВТОРНО:

на виконання рішенням Вченої ради університету від 02 жовтня 2017 року необхідно ТЕРМІНОВО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТАХ КАФЕДР ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТІВ ТА ТЕМАТИКУ РОБІТ КАНДИДАТІВ ВАСПІРАНТУРУ; (приблизний зразок увкладці)

Прохання розмістити інформацію насайтах кафедр з дотриманням таких рекомендацій:

- назва інформації повинна повністю відповідати ії змісту;

- наявність активного посилання на сайті ін-ту/ф-ту.

2. До 26 лютого 2018 року необхідноподати пропозиції щодо призначенняскладу предметних комісій доаспірантури:

- Декан факультету (Директор інституту)є головою всіх предметних комісій по факультету (інституту)

- Предметна комісія (як правило, 3-5 осіб)призначається за спеціальністю, але якщо за однією спеціальністю проводиться підготовка магістрів на кількох кафедрах (факультетах) за різними напрямками, можливе призначення предметних комісій за цими напрямками в межах спеціальності.Кожна предметна комісія повинна мати відповідно вступну програму (білети) за фахом (окремо додаткового та основного іспиту). Вступні програми додаткового та основного вступних іспитів затверджуються у березні 2018 року на засіданнях вчених рад інститутів/факультетів та розміщуються на сайтах відповідних інститутів/факультетів. У відповідності до затверджених програм складаються білети.

По одному примірнику вступних програм та комплектів білетів необхідно подати до відділу аспірантури та докторантури.

Визначити дату та місце прийому вступних випробувань зі спеціальності(10, 11 та 12 вересня 2018 року)._(зразок подання у вкладці)_

3. Звертаємо Вашу увагу, що до переліку документів, які подають вступники до аспірантури у 2018 році, внесений витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару), де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника.(зразок у вкладці).

Тому заслуховування презентацій дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури у поточному році необхідно провести на засіданнях кафедр У ТРАВНІ- ЧЕРВНІ (НЕ ПІЗНІШЕ 08 ЧЕРВНЯ).

 

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

кафедри ___приладобудування факультету __ приладобудування від “__”__________2019  року

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі ________________________________________

по спеціальності ___ Спеціальність 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

_________________ Спеціальність 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

і включає наступні напрями:

1. Дослідження новітніх досягнень інформаційних технологій, комп'терних технологій проектування.

2. Дослідження новітніх досягнень комп’ютерного  проектування інтелектуальних приладів і інформаційних систем та технологій.

3. Комп’ютерно вимірювальних комплексів (систем, побудова каналів збору вимірювальної інформації, програмне керування і управління виконуючими пристроями).

4. Сучасних методів побудови програмного забезпечення приладів  та інформаційних систем, комп'ютерних технологій проектування інформаційних  інтегрованих систем.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри ____ приладобудування

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Макаров Я.В.

2017

Оптимізація руху робота гексалода

Киричук  Ю.В.

Аксютенко І.С.

2017

Розробка і дослідження безпроводового сенсорного вузла із гібридною системою живлення

Гераїмчук М.Д.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.Підвищення точності стабілізації озброєння.

2.  Підвищення точності системи керування інерціальної навігаційної системи.

3.  Дослідження чутливих елементів параметрів біологічного рухомого об'єкта.

4.  П'єзоелектронний чутливий елемент стабілізатора озброєння рухомого об'єкта.

5.  Вібраційний чутливий елемент стабілізатора озброєння.

6.  Ємнісний МЕМС чутливий елемент стабілізатора озброєння.

Розробити, дослідити і оптимизувати

Безвесільна О.М.

2.

Безпроводна система контролю параметрів рухомих обєктів

Розробити, дослідити і оптимизувати

Гераїмчук М.Д.

3.

Система вимірювання витрат

Розробити, дослідити і оптимизувати

Коробко І.В.

4.

Підвищення точності системи керування рухом крокуючого робота.

Оптимізація руху кінцівок крокуючого робота.

Підвищення точності системи керування рухом підводного робота типу риба.

Розробити, дослідити і оптимизувати

Киричук Ю.В.

5.

Система дозування

Розробити, дослідити і оптимизувати

Нікітін О.К.

6.

Оптична система контролю параметрів

Розробити, дослідити і оптимизувати

Нечай С.О.

7.

Інтелектуальна вимірювальна система

Розробити, дослідити і оптимизувати

Дубінець В.І.

8.

Робототехнічна система контролю параметрів

Розробити, дослідити і оптимизувати

Літвіненко П.Л.

9

Інтелектуальна система контролю параметрів умного будинку

Розробити, дослідити і оптимизувати

Андреева Е.В.

 

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації

На кафедрі Приладобудування діє  спеціалізована вчена рада Вищої атестаційної комісії із захисту докторських і кандидатських дисертацій з спеціальностей:

Голова Безвесільна Олена Миколаївна

Заст. гол. Рижков Лев Михайлович

Уч. секр. Киричук Юрій Володимирович

Коментар окремих положень Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року

Аспірант – особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії.

Докторант – особа, зарахована або прикріплена до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук.

Ступені вищої освіти

1) молодший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магістр;

4) доктор філософії;

5) доктор наук.

Здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук)

Відповідно до частини 6 і частини 7 статті 5 Закону, науковими ступенями є доктор філософії та доктор наук.

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Відповідно до абзаців 2, 3 частини 6 статті 5 Закону, особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право

здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Особи, які закінчили аспірантуру або докторантуру до набрання чинності цим Законом, мають право на захист дисертації протягом одного року. За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук та видається диплом кандидата або доктора наук.

Згідно з підпунктом 8 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, науковий ступінь кандидата наук після набрання чинності цим Законом прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії.

Отже, особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, згідно з Законом отримують всі права, передбачені для осіб з науковим ступенем доктора філософії.

Згідно з підпунктом 9 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, особам, яким до набрання чинності цим Законом присвоєно науковий ступінь кандидата наук, за їхнім бажанням вищий навчальний заклад (наукова установа), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено дисертацію, може видавати диплом доктора філософії з відповідної галузі науки.

Здобуття наукового ступеня доктора наук

Відповідно до частини 7 статті 5 Закону, доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок атестації здобувачів вищої освіти

Відповідно до статті 6 Закону, атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту дисертації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою вищого навчального закладу.

Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.

До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно.

Присвоєння вчених звань

Відповідно до статті 54 Закону, в Україні присвоюються такі вчені звання: 1) старший дослідник; 2) доцент; 3) професор.

Вчене звання професора та доцента присвоюється особам, які професійно здійснюють науково-педагогічну або творчу мистецьку діяльність.

Вчене звання старшого дослідника присвоюється особам, які професійно здійснюють наукову або науково-технічну діяльність.

Вчене звання професора, доцента, старшого дослідника присвоює вчена рада вищого навчального закладу (вчена рада структурного підрозділу). Право присвоєння вченого звання професора та старшого дослідника надається також вченим (науково-технічним) радам наукових установ. Рішення відповідних вчених рад затверджує атестаційна колегія центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 


Годинник
Цитата
На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя. (Нильс Бор)

Пошук
Статистика
Користувачі : 2753
Зміст : 240
Переглянути хіти змісту : 640300
Останні статті