УкраїнськаРусскийEnglish
П'ятниця, 07 серпня 2020

Інформаційні технології проектування та дослідження засобів вимірювання

Викладач: _____д.т.н., професор_Киричук Юрій Володимирович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Інформаційні технології проектування та дослідження засобів вимірювання

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _4,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійної та практичної підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __1_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _4,5__

Самостійна робота81__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

1.1.         Мета навчальної дисципліни.

Метою вивчення курсу є отримання студентами теоретичних і практичних знань з питань розрахунку статики, динаміки, власні частоти, стійкості та оптимізації, аналізу 3-х мірних механізмів і стрижневих конструкцій у середовищі Simulation for Solid Works 2009.

Основними задачами вивчення дисципліни є набуття студентами уміння і навичок моделювати і досліджувати роботу механізму до чи замість створення моделі-прототипу і проведення стендових випробувань застосовуючи необхідний програмний апарат (Simulation) і обчислювальну техніку.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентів після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 

Знання:

-         програмне середовище SolidWorks Simulation 2015;

- знати методику досліджування роботи тривимірної моделі деталі та механізму;

- уміти вирішувати задачі проектування елементів приладів.

Уміння:

-         обчислювати статики деталей та механізму при дії різних зовнішніх факторів (сили, тиску, температури та інш.);

-         обчислювати власні частоти деталей та механізму;

-         обчислювати стійкість конструкцій дії різних зовнішніх факторів (сили, тиску, температури та інш.);

-         проводити оптимізацію параметрів деталі по кільком параметрам.

Досвід: використання методів моделювання та аналізу роботи деталей та механізмів приладів в програмному середовищі SolidWorks Simulation 2015.

Рекомендована література

1. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. -М. ДМК Пресс. 2004.-432 с.

2. Городецкий А.С., И.Д. Евзеров. Компьютерные модели конструкций - К.: издательство «Факт», 2005. -344 с.

3. Алямовский А.А. SolidWorks 2007-2008 компьютерное моделирование в инженерной практике/ -СПб. ПХВ-Петербург. 2008.-1040 с.

4. Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В., Харитонович А.И., Пономарев Н.Б. Компьютерное моделирование в инженерной практике. –СПб.: БХВ-Петербург, 2005.-800 с.

 

Вложения:
ФайлОпис
Скачать этот файл (PCO.pdf)PCO. 
Скачать этот файл (Опис_кредит_модуль_Информ.технол.роектук.та.досл.pdf)Опис_кредит_модуль 
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Кажется, дело идет к тому, что наука откроет Бога. И я заранее трепещу за его судьбу. (Станислав Ежи Лец)

Пошук
Статистика
Користувачі : 3705
Зміст : 237
Переглянути хіти змісту : 897033
Останні статті