УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 02 червня 2020

Моделювання та дослідження динамічних систем і процесів

Викладач: _____д.т.н., професор_Гераїмчук Михайло Демьянович____


Проф.., д.т.н. Гераїмчук М.Д.                        

8. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ

8.1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

 

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ_____

Форма навчання

денна

 

напряму 15 Автоматизація та приладобудування_______

(шифр і назва)

 

Кількість
кредитів ECTS

12,5

Статус кредитного модуля

нормативний

 

спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

 

Кількість
розділів __4

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

________________________

Фундаментальної підготовки

 

 

 

Спеціалізації: інформаційні технології та вимірювальні системи  точної        механіки

 

(шифр і назва)

Індивідуальне завдання

ДКР

(вид)

Рік підготовки 2

Семестр 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр_________________

Загальна кількість годин

375

Лекції

18год.

Практичні (семінарські)

 

Лабораторні (комп’ютерний практикум)

36

Тижневих годин:

аудиторних – _4,5___

СРС – _9,6___

Самостійна робота

321год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

30 год.

Вид та форма семестрового контролю

екзамен

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)

 

prof. Geraimchuk M.D.

8. MODELING AND RESEARCH OF DYNAMIC SYSTEMS AND PROCESSES

8.1. Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Direction of training 15  Automation and instrumentation

Subjects,

to which belongs a credit module

« MODELING AND RESEARCH OF DYNAMIC SYSTEMS AND PROCESSES »

Form of study

daytime

Direction of training 15  Automation and instrumentation

 

ECTS credits  -12.5

The status of the credit module

normative

152 Metrology and Information and Measurement Technology

Number

sections 4

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

Specializations: Information Technologies and Precision Mechanics Measuring Systems

Individual task

Home control work

Year of training 2

Semester 1

Education level

master's degree

Total hours

375 years

 

Lectures

18 hours:

 

Practical (Seminar)

 

Laboratory (computer workshop) 36 hours

Weekly hours:

classroom - _4.5___

CPC - _9.6___

Independent work

321 hours

including for the execution of an individual task

30 hours

 

Type and form of semester control

exament

 

 

 

 

 

 

 


 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. (Лев Давыдович Ланда)

Пошук
Статистика
Користувачі : 3446
Зміст : 236
Переглянути хіти змісту : 729014
Останні статті