УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 18 червня 2024
Зарубіжне партнерство

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародне співробітництво (діяльність) Університету — це невід'ємна складова навчально-методичної, виховної, науково-інноваційної та організаційної діяльності Університету, яка здійснюється шляхом укладення договорів пре спів­робітництво, встановлення прямих зв'язків з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Міжнародне співробітництво (діяльність) здійснюється на рівні Університету, на рівні факультетів і навчально-наукових інститутів, на рівні кафедр, наукових підрозділів, спільних міжнародних структур, студентських і молодіжних організацій і на індивідуальному рівні відповідно до законодавства України.

Міжнародне співробітництво (діяльність) Університету включає між­народні зносини і міжнародний протокол, міжнародну освітню, науково-технічну та інноваційну діяльність, організаційну та зовнішньоекономічну діяльність.

Міжнародне співробітництво здійснюється з метою розширення участі інститутів, факультетів, навчально-наукових інститутів, кафедр, центрів та інших підрозділів в міжнародних освітніх і наукових програмах та проектах для перет­ворення Університету в інтернаціональний вищий навчальний заклад з високими стандартами якості освіти та науки, входження до групи провідних технічних університетів світу, і для збільшення на цій основі надходжень до Університету, за різними видами міжнародної діяльності.

Університет провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяль­ності Університету використовуються для забезпечення виконання статутних завдань Університету.

Університет може провадити міжнародну діяльність шляхом створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закла­дами, науковими установами, організаціями.

Підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання;

Ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету;

Підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах;Участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;

Делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

Забезпечення підготовки іноземних студентів;

Розвиток академічної мобільності через участь  у міжнародних програмах і проектах;

Внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);

Забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях (механіків, електриків, матеріалознавців зварювальників та в інших аналогічних професійних об'єднаннях);

Висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.

Кафедрою приділяється велика увага міжнародній діяльності. Міжнародні зв’язки випускової кафедри з навчальними закладами та організаціями інших країн характеризуються за двома напрямами: перепідготовка фахівців для зарубіжних країн та міжвузівське співробітництво із зарубіжними ВНЗ-партнерами. Зусилля кафедри направлені на пошук грантів для навчання студентів і участі в міжнародних заходах, а також на участь в міжнародних проектах. З цією метою формується консорціум окремих країн по виконанню Європейських проектів по програмі «Горизонти 2020 року. Кафедра веде наукове співробітництво із слідуючими країнами:

- з Польщею, Китаєм, Францією, Швецією. У даний час проводяться переговори по підготовці сумісного проекту разом з Польщею(Лодзь,Гданськ), Францією (ІСАМ) в Европейську програму «Вехи 2020 року».

Тільки в 2015 році кафедра приймала участь в організації і проведенні 4-ї секції міжнародних, всеукраїнських конференції і семінарів:

- 14 Міжнародна н.-т. конференція «Приладобудування: стан і перспективи, 22-23 квітня 2015 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ ”КПІ”; зроблено 23 доповідей, у тому числі зі студентами – 5;

- 8 науково - практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» 23-24 квітня 2014 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ»; зроблено 32 доповіді студентами і з публікацією тез;

- І всеукраїнську НТК «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення 2015» ” м. Житомир у квітніі 2015р.                                                                                                                      -Всеукраїнську науково-практичну on-line конференцію “Технічні науки на сучасному етапі” (присвячену Дню науки ) м. Житомир у травні 2015р.

Загальна кількість доповідей, зроблених на:

- наукових конференціях і семінарах – 57.

- в тому числі міжнародних – 25.

Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях, семінарах – 25.

Виставки: взято участь у виставках національних - число експонатів 1, які демонструвались на них. У постійно діючій виставці в технопарку- 2.

Загальна кількість опублікованих статтей –кількість одиниць та сторінок 25/98

з них – у фахових виданнях України (од. та стор.),  - 16/52

з них у зарубіжних виданнях (од. та стор.)   -        7/46,

в тому числі що входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та ін.,  усього одиниць       7.

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті – (всього 5)

1

Nevodovskyi P., Morozhenko O., Vidmachenko O., Ivakhiv O, Geraimchuk M. Zbrutskyi.O.

Tiny Ultraviolet Polarsmeter for Earth  Stratosphere from Space Investigation.

2015  IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systevs: Technology and Applications(IDAACS)

V.1 IDAACS’2015, 24-26 September 2015, Warsaw, Poland.  Pp.28-32. (СКОПУС)

2

Igor Gerayimchuk, Mychaylo Gerayimchuk, Orest Ivakhiv, Boris Novikov.

„The Creative Society, Cult of Beauty and the Future of Education”.

(Politechnika Kijowska, Politechnika Lwowska, Ukraina).  E – Technologie sn Engineering Education.Otwarci na nowe wyzwania –wybieramy MOOC?

Politechnika Gdansra – 30 kwitnia 2015, p.7.

 

1

Filtering of the output signal of dynamically tuned gravimeters

Безвесильна О.М.

International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol.6, Issue 6, June – 2015, 1332-1338 p.

(Польща скопус)

7

1

Aviation gravimetric system

Безвесильна О.М.

International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol.6, Issue 7, July – 2015, 1122-1126 p.

(Польща скопус)

5

1

A Mathematical Model of the Thermo-Anemometric Flowmeter

Безвесильна О.М.

Sensors ISSN 1424-8220 www/mdpi/com/journal/, 2015, 15, 22899-22913;. doi:10.3390/s 15922899

Received: 28 June 2015/ Accepted: 31 August 2015/ Published: 11 Septembtr 2015, 22899  -22913 p.

(Польща скопус)

15

 

 

 

 

 

Статті, підготовлені до друку  – (всього 2)

1

 

 

 

 

 

M. Gerayimchuk, O.Ivakhiv

Current state and prospects of microtransducers for position and motion characteristics of the object consideration"

Bochum University of Applied Sciences Faculty of Electrical Enginieering & Computer Science. Сonference information REM2015

5рр.  2015 р.

Також на протязі останніх років студенти проходили навчання за подвійною програмою навчання в ведучих університетах Європи: Іванова О. проходила навчання в Германії, Шалагацкий В. і  Саналатій М. у Франції.  Протягом 2009, 2010, 2011, 2012 р.р. кафедра отримувала гранти (в середньому по п’ять грантів) від Польщі на участь в міжнародній Eastern Europe Summer School at  the Silesian University of Technology Gliwice, Wisła  (PDH work Shopin). На кафедрі приладобудування створено в 2012 році спільний навчально-науковий центр сучасного приладобудування «Нові датчики і вимірювальні системи» кафедри приладобудування і компанії сучасних аерокосмічних оптико-електронних технологій Китайської Народної Республіки. Кафедра також підтримує наукові зв’яжи з інститутами Белорусіії (Брест), Франції, Швеції і Болгарії, Польщі.

Кафедра веде міжнародне наукове співробітництво зі наступими країнами: - з Польщею, Китаєм, Францією, Швецією, Швейцарією. У даний час проводяться переговори по підготовці сумісного проекту разом з Польщею(Глівіца, Лодзь), Францією (ІСАМ) в Европейську програму «Вехи 2020 року». Також кафедра прийняла участь в роботі міжнародної конференції ETechnologie sn Engineering Education.Otwarci na nowe wyzwaniawybieramy MOOC. Politechnika Gdansra.

- з Францією – участь в проекті Erasmus +.

- з Германією - участь в The 3 rd IEEE International Symposium on Wireless Systems within the Conferences on Intelligent Data Acguisition and Advanced Computing Systems. Offenburg, Germany, 26-27 September 2016;

- з Китайською народною республікою з фірмою Beijing Aerospace Times Optical-Electronic Technology Co., Ltd. відкрито сумісний навчально-науковий центр сучасного приладобудування «Нові датчики і вимірювальні системи» кафедри приладобудування, на основі якого планується проведення  стажировки співробітників даної компанії і концерну.

- також укладено угоду з Пекінським інститутом аерокосмічних приладів управління (Beijing Institute of Aerospace Control Devices) Китайської народної республіки про відкриття  сумісний навчально-науковий центр  сучасного приладобудування «Нові датчики і вимірювальні системи» кафедри приладобудування, на основі якого планується проведення наукових робіт і стажировки співробітників даної компанії і концерну. Також у кінці 2016 року проведена участь делегації в 2 nd International Symposium on Precision Opto-Mechatronics Technlogy (SPROMT) 2016. Beijing, China on Octobre 27 - 30, 2016, проведено уточнення плану співробітництва на 2016-2017 роки.

Проведено і знаходиться в процесі обговорення сумісний проект  з участю університету по розробці космічно безпілотникової системи ліквідації можливих результатів катастроф загальною сумою 9 млн.

Однак у зв’язку з внутрішніми обставинами в Україні активність співробітницттва у цьому році зменшилась.

По Європейській програмі «Вехи 2020 року». В 2016 році кафедра ПБ ПБФ разом з ФЕЛ (відповідальний Іващук Анатолій Васильович) під керівництвом академіка НАНУ Якименко Ю.І. разом працювали над проектами Альтернативні джерела енергії для Европейської програми «Вехи 2020 року». В консорціум ввійшли наступні країни: Франція(ІСАМ) і дві французькі фірми, Польща (Лозьский технологічний інститут), Турція ( наукова академія) і Україна (НТУУ «КПІ», Львівська політехніка.). Координатором виявив бажання бути Лодзьский технологічний інститут. Однак, на кінцевій стадії по невідомим причинам дві французькі фірми і Турція відказалися приймати участь у конкурсі. В даний час працюємо над організацією нового консорсіму у зв’язку з об’явленням нових програм. Ведемо переговори з Польшою з Технологічним університетом і Францією, а також по другому проекту з Норвегією і Швецією. Також ведемо сумісні переговори з Пекінським інститутом аерокосмічних приладів управління (Beijing Institute of Aerospace Control Devices) Китайської народної республіки про можливість подачі сумісного проекту Альтернативні джерела енергії для Європейської програми «Вехи 2020 року».

 


Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Случайные открытия делают только подготовленные умы. (Блез Паскаль)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4772
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3126651
Останні статті